POWER SUPPLIES

LPF-25-24
Power supplies 25W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 25W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-25D-24
Power supplies 25W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 25W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-25-48
Power supplies 25W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 25W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-40-24
Power supplies 40W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 40W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-40D-24
Power supplies 40W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 40W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-40-48
Power supplies 40W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 40W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-60-24
Power supplies 60W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 60W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-60D-24
Power supplies 60W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 60W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-60-48
Power supplies 60W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 60W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-60D-48
Power supplies 60W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 60W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-90-24
Power supplies 90W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 90W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-90D-24
Power supplies 90W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 90W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
LPF-90-48
Power supplies 90W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 90W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-120H-24
Power supplies 120W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 120W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-120H-24B
Power supplies 120W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 120W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-120H-48
Power supplies 120W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 120W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-120H-48B
Power supplies 120W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 120W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-150H-24
Power supplies 150W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 150W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-150H-24B
Power supplies 150W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 150W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-150H-48
Power supplies 150W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 150W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-150H-48B
Power supplies 150W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 150W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-185H-24
Power supplies 185W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 185W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-185H-24B
Power supplies 185W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 185W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-185H-48
Power supplies 185W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 185W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-185H-48B
Power supplies 185W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 185W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-240H-24
Power supplies 240W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 240W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-240H-24B
Power supplies 240W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 240W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-240H-48
Power supplies 240W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 240W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-320H-24
Power supplies 320W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 320W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-320H-24B
Power supplies 320W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 24 Vdc
POWER 320W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-320H-48
Power supplies 320W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 320W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE
HLG-320H-48B
Power supplies 320W
INPUT 90 - 305 VAC
OUTPUT 48 Vdc
POWER 320W
INSULATION IP 67
DATASHEET Datasheet
  Certification CE Certification CE